Dr. Zafer KAYA
03 Ekim 2023

zafer kaya.jpg
 

Name :Zafer KAYA

Degree :Specialist

Medical Unit :Radiology                                             

Education :Uludağ University Medical School  /31.10.1994

Birthday
:31.08.1968